Imagery and research

Sosiaalinen media ja yritysten muutos

EVA:n tuore raportti listaa mielenkiintoisia haastattelutuloksia sosiaalisen median yrityksille tuomista muutospaineista. Antti Isokangas ja Petteri Kankkunen ovat haastatelleet joukon suomalaisia yritysjohtajia ja peilaavat some-muutoksia näiden haastattelujen kautta.

Teos on hauskaa luettavaa hersyvine sitaatteineen, kuten vaikka Aller Julkaisujen Pauli Aalto-Setälän kertomus vuoden 2011 alussa käydystä Miss Mix -lehden lanseerauksen aiheuttamasta sosiaalisen median "sodasta".

Päätuloksissa ei nouse mitään mullistavan uutta, vaan paremminkin tutkimus vahvistaa jo tunnettuja trendejä. Mielenkiintoiseksi sen tekee yritysten edustajien autenttiset kommentit.

Raportissa pohditaan mm. sosiaalisen median tuomaa läpinäkyvyyttä - SoMen ajassa oleva yritys ei voi enää samalla tavalla hallinnoida asiakkaitaan eikä työntekijöitään kuin ennen. Informaation hallintaan perustuva valta-asema ei ole enää mahdollinen ubiikin Facebookin aikana. Toisaalta osallistava ja hajautettu toimintamalli tuo mukanaan uusia, ennennäkemättömiä voimavaroja, kun ihmisten osaaminen saadaan uudella tavalla käyttöön.

Kirjoittajien mukaan sosiaalisen median lyhyen aikavälin vaikutuksia yliarvioidaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia aliarvioidaan, mikä on johtanut pettymyksiin erilaisten markkinointikokeilujen osalta, ja toisaalta tulee tuottamaan yllätyksiä pitkässä juoksussa esim. tiedonvaihdannan osalta.

Sosiaalisen median hyödyt ovat omimmillaan, kun sitä käytetään asiakaspalvelun apuna. Markkinointikanavaksi tai mediaksi SoMe ei kovin hyvin istu.Tässä valossa on harmillista, että suomalaisten yritysten kolme yleisintä tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa ovat kuitenkin: 1. markkinointi (60%), 2. brändin rakentaminen (54%) ja 3. ulkoinen viestintä (47%), (s. 47).

Sosiaalisen median hyötyjä yrityksen sisäisissä prosesseissa on myös helppo aliarvioida (s. 76), vaikka sen avulla voidaan tehostaa mm. ryhmätyöskentelyä ja dokumentoida osaamista.

Kirjoittajat uskovat vahvasti sosiaalisen median kykyyn tukea innovaatioprosesseja ja joukkoistamista. Tämä nousee esille informaatiopitoisten palveluiden kohdalla, kuten uutisten tai konsulttipalveluiden kohdalla voi nähdä. Joukkoistaminen voi tuoda mukanaan myös uusia liiketoimintamalleja, kuten hajautettuja ammattipalveluita. Näitä löytyy jo ohjelmoinnista, juridiikasta ja elokuvatuotannosta. Oleellista on kuitenkin huolehtia, että syntyvien ideoiden jatkojalostamisen prosessit ovat olemassa ja kunnossa.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood